Všeobecné obchodní podmínky pro odběratele

 

Všeobecné obchodní podmínky pro skupinu Montpetrol (týká se společností Montpetrol spol. s r.o., Montpetrol Slovakia, s.r.o., SIMGAS, s.r.o., Montpetrol-Plus s.r.o. a Hauke-MP GmbH)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE společností skupiny Montpetrol („prodávající“)

I. Preambule

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") obsahují podmínky uzavření a plnění zejména smluv o dílo a kupních smluv uzavíraných skupinou Montpetrol se smluvními partnery – odběrateli. Jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku k vymezení práv a závazků smluvních stran zejména u smluv kupních, smluv o dílo, případně smluv o poskytnutí služby a jiných obdobných smluv.VOP jsou použitelné pro smlouvy uzavírané zjednodušeným způsobem (akceptace nabídky, potvrzení objednávky) i pro „kompletní“ smlouvy (dále jen „Smlouva“) a jsou umístěny na internetových stránkách www.montpetrol.com.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo uzavírat jakékoli smlouvy, dohody či jejich změny výlučně v písemné formě, ledaže bude výslovně dohodnuto jinak. Až do okamžiku podpisu smlouvy či dohody oprávněnou osobou za skupinu Montpetrol nelze předpokládat, že se smluvní strany dohodly a dovozovat z toho předsmluvní odpovědnost skupiny Montpetrol ve smyslu § 1729 občanského zákoníku.

II. Definice pojmů

 1. Skupina Montpetrol (dále jen „Montpetrol“) vystupující v pozici prodávajícího, zhotovitele či poskytovatele plnění zahrnuje tyto společnosti:

 

Montpetrol, spol. s r.o. se sídlem Hodonín, Brněnská 3585/50b, PSČ 69501, Česká republika, IČ: 63470519, DIČ: CZ63470519, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19929,

Montpetrol-Plus, s.r.o. se sídlem Hodonín, U Kyjovky 3901/16, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 01537016, DIČ: CZ01537016, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78362,

Montpetrol SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem Gbely, Piesky 1607, PSČ: 908 45, Slovenská republika, IČ: 44655665, IČ DPH: SK2022834231, zapsaná v Obchodném registry okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23527/T,

SIMGAS, s.r.o. se sídlem Holíč, Pri Kaštieli 1476/17, PSČ: 908 51, Slovenská republika, IČ: 46197257, IČ DPH: SK2023293712, zapsaná v Obchodném registry okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 27546/T,

Hauke-MP GmbH se sídlem Wien, Mooslackengasse 17, ZIP: 1190, Austria, zapsaná v Obchodním registru Rakouské republiky pod číslem FN 450053

 1. Smlouva: souhlasný projev vůle stran vedoucí ke vzniku vzájemných práv a povinností; v praxi Montpetrolu se jedná buď o kompletní („klasickou") smlouvu, anebo o smlouvu uzavřenou zjednodušeným způsobem, tj. nabídku bezvýhradně akceptovanou druhou smluvní stranou či objednávku.
 2. Smluvní cena: celková cena díla, zboží či jiného plnění dle smlouvy, bez DPH či jiných daní a poplatků.
 3. DPH: daň z přidané hodnoty; režim jejího uplatnění se řídí platnými obecně závaznými předpisy.
 4. Smluvní partner: kupující, objednatel, odběratel či příjemce plnění. Právnická či fyzická osoba, s níž je uzavírána nebo byla uzavřena Smlouva.
 5. Subdodavatel (poddodavatel): smluvní partner, pomocí něhož má Montpetrol plnit určitou část svého závazku vůči jinému smluvnímu partnerovi (hlavní kupující), a který si je této skutečnosti vědom (např. vyplývá to z textu Smlouvy, vyjednávání smluvních podmínek, emailové komunikace apod.).
  1. Předmět smlouvy: dílo, zboží, služba či jiné plnění, které je na základě Smlouvy dodáváno.
 6. Předávací protokol: dokument potvrzující řádné splnění Smlouvy (dodání zboží, odevzdání díla, poskytnutí služby, apod.) potvrzený zástupcem Montpetrolu, tj. dodací list, zápis o předání díla, apod.
 7. Smluvní dokumentace: poptávka, obchodní nabídka, projektová, výkresová či jiná dokumentace, apod., pokud na ně bylo ve Smlouvě odkázáno; smluvní dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

III. Závaznost obchodních podmínek

 1. Tyto VOP jsou závazné pro smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně smlouvy o poskytnutí služby a jiné obdobné smlouvy.
 2. Smluvní strany se mohou při vyjednávání smluvních podmínek dohodnout na tom, že budou obchodovat na základě jiných obchodních podmínek, než jsou tyto VOP. Taková dohoda však musí být výslovně obsažena v textu Smlouvy.

IV. Uzavírání smluv

 1. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě návrhu na uzavření „kompletní" smlouvy nebo na základě objednávek či nabídek Montpetrolu (dále jen „návrh na uzavření smlouvy"). Návrh na uzavření smlouvy musí být opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele.
 2. Aby se jednalo o účinný návrh na uzavření smlouvy, musí text obsahovat alespoň:

a)     označení a co nejpřesnější specifikaci objednávaného Předmětu Smlouvy,

b)     údaj o ceně Předmětu Smlouvy bez DPH,

c)     způsob placení,

d)     místo dodání,

e)     termín dodání, případně i čas dodání,

f)      text: „Otázky v této nabídce či v potvrzení objednávky odběratele (resp. Smlouvě) výslovně neřešené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro odběratele společností skupiny Montpetrol, které jsou nedílnou součástí této nabídky či obdobného dokumentu (např. Potvrzení objednávky odběratele, Smlouvy atd.). Strany se s nimi před podpisem této objednávky (Smlouvy) seznámily a s jejich obsahem a použitím pro smluvní vztah souhlasí."; nebo jiný text se stejným významem,

g)     Údaje o protistranně (název, adresa, osoba zastupující protistrannu, registrace, IČ, DIČ, č. účtu).

 1. Návrh na uzavření smlouvy by měl dále obsahovat:

a)     osoby oprávněné k převzetí Předmětu Smlouvy,

b)     délka záruky za jakost,

c)     podmínky zajištění přepravy zboží.

 1. Akceptací nabídky nebo zasláním objednávky (Smlouvy) prodávajícímu smluvní partner potvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí.
 2. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy se provádí podpisem s uvedením jména a příjmení, názvu subjektu, za který je jednáno, a u právnických osob také uvedením funkce osoby oprávněné k uzavření smlouvy.
 3. Uzavřením smlouvy se smluvní partner zavazuje odebrat zboží, převzít zhotovené dílo nebo akceptovat jiné plnění vymezené ve Smlouvě, včetně všech dokladů vztahujících se k Předmětu Smlouvy v místě a čase uvedeném ve Smlouvě. Odběratel se zavazuje řádně dodané zboží, provedené dílo nebo jiné plnění ve sjednaném místě a termínu převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Řádné dodání zboží, provedení díla nebo jiného plnění je potvrzeno podepsáním dokumentu (např. dodací list, předávací protokol, atd.) ze strany odběratele.
 4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, hradí odběratel náklady na přepravu do místa určení. Způsob přepravy zvolí prodávající, vhodně s ohledem na charakter Předmětu Smlouvy, přičemž odběratel má právo požadovat jiný způsob přepravy na vlastní riziko.
 5. Uzavřením smlouvy smluvní partner potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy pečlivě posoudil možná rizika vyplývající z plnění smlouvy a že tato rizika přijímá. Prodávající i smluvní partner přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Výhrady, změny a doplnění VOP

 1. Prodávající vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Připojí-li před podpisem či současně s podpisem návrhu na uzavření smlouvy smluvní partner jakékoliv dodatky, výhrady k jeho obsahu, odchylky nebo jiné změny, jedná se o protinávrh, který vyžaduje souhlas Montpetrolu. V takovém případě bude smlouva uzavřena teprve přijetím takového protinávrhu ze strany prodávajícího.
 2. Smluvní partner je povinen na odchylku plnění upozornit prodávajícího, pokud tak neučiní, má se za to, že akceptuje plnění v požadovaném rozsahu.

 

VI. Způsob platby, fakturace

Pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, dohodnutá cena za Předmět Smlouvy je placena níže uvedeným způsobem:

 1. Po řádném dodání Předmětu Smlouvy vystaví prodávající fakturu na zaplacení dohodnuté ceny. Faktura musí obsahovat náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy.
 2. Lhůta splatnosti činí 21 dní ode dne vystavení faktury, v případě, že není dohodnuto jinak. Faktura se považuje za zaplacenou dnem připsání částky na účet prodávajícího. Placeno bude bankovním převodem na účet uvedený na faktuře.

VII. Kvalita plnění

 1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě.

 

VIII. Dodání Předmětu Smlouvy

 1. Prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak, může poskytnout částečné či neúplné plnění zejména na termín plnění uvedený ve smlouvě. Dokumenty k dodávce mohou být dodány dodatečně.
 2. V případě smlouvy o dílo je povinnost zhotovitele provést dílo splněna dokončením díla v souladu se Smlouvou a předáním kompletního díla jako celku včetně všech dokladů vztahujících se k dílu. Prodávající je oprávněn předat dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou odstraněny po dohodě smluvních stran.
 3. V případě kupní smlouvy se zboží či věc považují za řádně dodané podepsáním dokumentu k dodávce (např. dodací list či obdobný dokument).
 4. O dodání Předmětu Smlouvy bude sepsán Předávací protokol, popřípadě alespoň potvrzen dodací list či jiný obdobný doklad. Předávací protokol obsahuje minimálně tyto údaje:

a)     vymezení předávaného Předmětu Smlouvy způsobem, aby nemohlo být zaměněno s jiným,

b)     datum dodání Předmětu Smlouvy,

c)     podpisy předávajících osob včetně jejich čitelně napsaných jmen a funkcí a subjektu, za nějž jednají.

 

IX. Kontrola Předmětu Smlouvy

 1. Osoby oprávněné k předání a převzetí Předmětu Smlouvy, popřípadě jiné ve Smlouvě určené osoby, jsou povinny provést kontrolu Předmětu Smlouvy při dodání / předání. Předmětem kontroly je soulad Předmětu Smlouvy se Smlouvou (kvalita, množství, dodržení stanovených postupů, pokynů, apod.), zjištění případných vad a nedodělků.

X. Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Nebezpečí škody přechází na odběratele okamžikem převzetí Předmětu Smlouvy přepravní společností a/nebo zástupcem odběratele.

Stránka 1 (celkem 2)

 

 1. Vlastnické právo přechází na odběratele po úplném uhrazení ceny uvedené ve Smlouvě.

 

XI. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 1. Prodávající poskytuje ve prospěch odběratele smluvní záruku za jakost Předmětu Smlouvy v délce a rozsahu dle Smlouvy, popřípadě záručního listu. Podmínky uvedené v záručním listu nesmějí být méně příznivé, než podmínky vyplývající ze Smlouvy nebo z odstavce 2. Záruční list musí být předán nejpozději při převzetí Předmětu Smlouvy.
 2. Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, poskytuje smluvní partner záruku dle odstavce 1. po dobu 12 měsíců, pro stavební práce pak po dobu 36 měsíců. Na vnitřní vybavení staveb se vztahuje záruka v délce 12 měsíců.
 3. Záruční doba běží od okamžiku, kdy odběratel na základě Předávacího protokolu Předmět Smlouvy převezme. Je-li Předmětem Smlouvy i montáž nebo instalace, běží záruční lhůta od dokončení těchto činností.
 4. Odběratel oznámí vadu plnění prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Odběratel v oznámení vadu přiměřeně specifikuje (popíše, uvede, jak se projevuje, apod.), dále uvede, jaké právo z této vady vůči prodávajícímu uplatňuje. Prodávající stanoví lhůtu na odstranění závady, zejména s přihlédnutím na dostupnost náhradních dílů a složitost opravy.
 5. Prodávající neodpovídá za vady, na které se vztahuje záruka, pokud prokáže, že vada byla způsobená nedodržením podmínek údržby, servisu, popřípadě nedodržením jiných podmínek vyplývajících ze Smlouvy.

 

XII. Sankční ujednání

 1. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to z celkové Smluvní ceny.
 2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo dodáním zboží ve sjednaném termínu je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové Smluvní ceny za každý započatý týden prodlení, přičemž pokuta za prodlení nepřekročí 10 % z celkové Smluvní ceny. Pokuta se neuplatní, pokud zhotovitel informoval odběratele o prodlení, které nemohl ovlivnit např. z důvodu pozdní dodávky materiálu nezpůsobené prodávajícím. Pokuta se dále neuplatní po dobu 30 dnů, pokud se prodávající dostane do prodlení a o tomto prodlení informoval odběratele.
 3. Náhrada škody je limitována do výše 30 % z celkové Smluvní ceny. Případná zaplacená pokuta se započítává do výše náhrady škody.

 

XIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud tak stanoví Smlouva a/nebo tyto VOP nebo obecně závazný právní předpis.
 2. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje zejména:

Ze strany prodávajícího:

a)    prodlení odběratele s úhradou faktury delší 30 dnů, neuhradí-li odběratel dlužnou částku ani na výzvu smluvního partnera v dodatečné lhůtě, ne kratší než 15 dnů,

b)    pokud bude odběratel v úpadku, v tzv. hrozícím úpadku, je proti němu zahájeno exekuční či insolvenční řízení nebo pokud vstoupí do likvidace,

c)     v případě, že hrubě poruší podmínky této smlouvy.

Ze strany odběratele:

a)    prodlení s dodáním Předmětu Smlouvy delší než 90 dnů.

 1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká již vzniklého práva na smluvní pokutu.
 2. Odběratel není oprávněn Objednávku odvolat. V případě odvolání objednávky hradí odběratel skutečně vzniklé a prokázané náklady související s odvolanou objednávkou, navýšené o náklady spojené s administrací ve výši 15 % ze skutečně vynaložených nákladů.
 3. Zánikem jedné Objednávky nezanikají automaticky ostatní Objednávky uzavřené mezi smluvními stranami např. na základě Rámcové smlouvy/objednávky.
 4. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu, nezbavuje Smluvní strany odpovědnosti za zaplacení smluvních pokut nebo náhrad škod vzniklých v době účinnosti Smlouvy.

XIV. Doložka DPH, stálá provozovna

 1. Smluvní partner je ve Smlouvě povinen pravdivě uvést údaj o tom, zda je či není plátcem DPH v dané zemi dle sídla prodávajícího, nebo zda je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě Evropské unie nebo zda je zahraniční osobou ve smyslu platných daňových předpisů (tj. že nemá na území Evropské unie sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje). V případech, kdy se podle výše uvedeného nejedná o zahraniční osobu, je současně smluvní partner povinen uvést daňové identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno.
 2. V případech, kdy se podle výše uvedeného jedná o osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě Evropské unie, má se za to, že tato osoba nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
 3. Smluvní partner se uzavřením Smlouvy zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy nastala, změnu v kterémkoliv z výše uvedených údajů. Pro případ porušení povinností dle tohoto článku se smluvní parter zavazuje nahradit peněžní formou škodu, která v důsledku porušení těchto povinností prodávajícímu vznikne.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1. XV.    Důvěrnost informací
 2. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na jejich formu, které prodávající poskytne smluvnímu partnerovi v souvislosti se vzájemným obchodním stykem. Veškeré tyto informace bude smluvní partner považovat za důvěrné.
 3. Smluvní partner vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešel tomu, že důvěrné informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím osobám, společnostem nebo dalším entitám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Smluvní partner nevydá ani nebude souhlasit s vydáním tiskových zpráv nebo oznámení týkajících se smlouvy nebo účasti smluvního partnera na plnění smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy. Smluvní partner bude po všech svých subdodavatelích a zástupcích požadovat, aby souhlasili s těmito omezeními a povinnostmi stanovenými v tomto ustanovení.
 4. Povinnosti smluvního partnera podle odstavců 1. a 2. budou trvat i po zániku smlouvy.
  1. Nejedná se o porušení odstavců 1. až 3., pokud se informace podle odstavce 1. stane veřejně známou jinak než neoprávněným prozrazením nebo zveřejněním, které Smlouva zakazuje.
  2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení tohoto článku smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, maximálně však ve výši 1 000 000 Kč.

XVII. Kodex chování

 1. Skupina Montpetrol se připojila k udržitelnému rozvoji podnikání, který je postaven na následujících bodech:

       a) etické a čestné chování,

       b) ochrana lidských práv a práv svých zaměstnanců,

       c) ochrana zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a kvality,

       d) zavádění systémů řízení ve vztahu k zefektivnění produkce,

       e) dodržování platné legislativy.

 1. Cílem naplnění kodexu chování je zachování transparentnosti podnikání, udržitelného rozvoje a respektu legislativy.
 2. Dotazy, náměty a připomínky uvedené v tomto bodu budou řešeny statutárním orgánem Montpetrolu.

 

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Od těchto VOP je možné se odchýlit pouze písemnou dohodou smluvních stran obsaženou ve Smlouvě. V případě rozporu smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.
 2. Změny a doplňky Smlouvy musejí být provedeny formou písemného číslovaného dodatku a podepsány zástupci smluvních stran oprávněnými jednat jejich jménem.
 3. Smlouvy, jejichž součástí jsou tyto VOP, se řídí těmito právními řády, není-li uvedeno jinak:

       a) českým právním řádem, pokud má prodávající sídlo v České republice,

       b) slovenským právním řádem, pokud má prodávající sídlo ve Slovenské republice,

        c) rakouským právním řádem v případě společnosti Hauke-MP GmbH.

 1. Spory vzniklé v rámci obchodních vztahů budou vždy nejprve řešeny na úrovni statutárních orgánů společností, nedojde-li k dohodě, případně nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených Smlouvou a/nebo těmito VOP rozhodovány před obecným soudem prodávajícího.
 2. Smluvní strany prohlašují, že stane-li se z jakýchkoli důvodů některé ujednání Smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy platná a účinná, neodporuje-li to účelu Smlouvy nebo nejedná-li se o ujednání, které nelze oddělit. Strany se zavazují nahradit takové ujednání jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního ujednání.
 3. Smluvní strany akceptací smlouvy souhlasí, že neuplatní ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv uzavíraných adhezním způsobem. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
 4. Těmito VOP se v plném rozsahu nahrazují jakékoli dřívější Všeobecné obchodní podmínky vydané Montpetrolem pro danou oblast smluvních vztahů.
 5. Prodávající je oprávněn měnit, doplňovat či vydávat revizi VOP.
 6. Obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.montpetrol.com

 

V Lužicích, dne 1. dubna 2016

       

Ladislav Duchoslav generální ředitel skupiny Montpetrol